Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Zarządzania Systemem „Recepcja” Przeznaczonym do Rejestrowania Miejsc w Ośrodkach Pobytowych

 
Andrzej Osipowski
ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin
e-mail: aosipowski [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • nadzorowanie wdrożenia Systemu „Recepcja”, zwanego dalej „Systemem” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników Systemu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
  • nadzorowanie ciągłości funkcjonowania Systemu i bieżącej aktualizacji danych zgromadzonych w Systemie;
  • ścisła współpraca z pracownikami Biura Informatyki i Obsługi Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie zapewnienia ciągłości działania Systemu;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bieżących informacji na temat podejmowanych działań oraz problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu.