Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Jan Dzwonkowski

 

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;
  • współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów działań służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
  • inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie na terenie województwa lubelskiego;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wykonywaniu zadań objętych ich zakresem działania;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu informacji na temat bieżących problemów dotyczących adaptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.