Procedura szacowania i usuwania strat

Informujemy, że osoby których domostwo, gospodarstwo bądź uprawy doznały uszczerbku w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą zgłaszać straty do samorządów.
Poniżej przedstawiamy obowiązujące procedury związane z szacowaniem i usuwaniem strat.
 - straty w rolnictwie, uprawach rolnych, budynkach gospodarczych i sprzęcie rolniczym
- pomoc finansowa w formie zasiłków celowych
 
Ze środków budżetu państwa uruchamiana jest ponadto pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych:
straty w infrastrukturze publicznej
- likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją
- straty w rolnictwie