Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa lubelskiego

Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa lubelskiego została powołana Zarządzeniem nr 421 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 
Celem Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa lubelskiego jest organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz zintegrowanego systemu readaptacji społecznej osób skazanych jako wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, poprzez działania umożliwiające im powrót do funkcjonowania, zgodnie z  akceptowanymi społecznie normami oraz do pełnienia ról społecznych.
 
Obszar działania Rady obejmuje teren województwa lubelskiego, należący do właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Okręgowego w Zamościu. Na przewodniczącego Rady wyznacza się prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.
 
W skład Rady wchodzą zaproszeni przez przewodniczącego Rady przedstawiciele podmiotów wykonujący swoje zadania na terenie województwa lubelskiego.
 
Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje w celu opracowania określonych tematów oraz oceny przedstawionych jej materiałów.
 
Posiedzenia Rady zwołuje oraz obsługę techniczno-biurową prac Rady zapewnia przewodniczący Rady.