koronawirus infolinia.

Definicja osoby "aktywnej zawodowo"

Zgodnie z Decyzją nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych za osobę aktywną zawodowo uważa się osobę wykonującą pracę najemną oraz działalność na własny rachunek, czyli „osobę, wykonującą wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa  w  zakresie  zabezpieczenia społecznego  państwa  członkowskiego, w  którym  taka praca  lub  sytuacja  równoważna  ma  miejsce”.

 

Osoba aktywna zawodowo to także osoba w trakcie jakiegokolwiek okresu czasowego zawieszenia takiego zatrudnienia lub wykonywania pracy na własny rachunek:

 

  • w wyniku choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub  bezrobocia, o ile w związku z tymi okolicznościami wypłacane są wynagrodzenia lub świadczenia,  z  wyłączeniem emerytur  lub  rent;  lub
  • podczas  urlopu  płatnego,  strajku  lub  lokautu;  lub
  • podczas urlopu bezpłatnego przeznaczonego na wychowywanie dziecka, o ile urlop ten uznawany jest za równoważny takiemu zatrudnieniu lub pracy na własny rachunek zgodnie z  mającym  zastosowanie  ustawodawstwem.

 

Ponadto osoba, posiadająca na terenie Polski ubezpieczenie społeczne rolników (w zakresie emerytalno – rentowym) traktowana jest również jako osoba wykonująca działalność zawodową zgodnie z Decyzją nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej wykładni art. 68 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych.