koronawirus infolinia.

Przekazywanie świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem

W przypadku, kiedy członek rodziny uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej otrzymuje świadczenia rodzinne natomiast uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymywaniem dzieci, Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie może wystąpić do właściwej instytucji zagranicznej w sprawie przekazywania bezpośrednio na rzecz faktycznego opiekuna dzieci świadczeń rodzinnych, przysługujących z ustawodawstwa zagranicznego. 

 

W myśl art. 68a Rozporządzenia Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.), w przypadku, gdy świadczenia nie są wykorzystywane przez osobę, której powinny zostać udzielone na utrzymanie członków rodziny, właściwa instytucja wywiązuje się ze swoich prawnych obowiązków poprzez udzielenie tych świadczeń osobie fizycznej lub prawnej, która rzeczywiście utrzymuje członków rodziny, na wniosek i za pośrednictwem agencji instytucji w państwie zamieszkania w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania lub instytucji wyznaczonej lub organu powołanego w tym celu przez właściwą władzę w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania.

 

Należy pamiętać, iż rozstrzygnięcie w podmiotowej sprawie zawsze dokonuje instytucja zagraniczna, właściwa w sprawach świadczeń rodzinnych. Rolą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest jedynie przekazanie informacji.

 

Aby wystąpić w wnioskiem o przekazywanie świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy osoby, sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem należy wypełnić stosowne podanie oraz przedłożyć pismo lub decyzję właściwej instytucji zagranicznej, dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.