koronawirus infolinia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzupełnienia formularzy z serii E400 oraz druków typu SED

Po otrzymaniu formularzy od instytucji zagranicznej, w której członek rodziny stara się o przyznanie świadczeń rodzinnych, Wojewoda Lubelski kompletuje dokumenty, niezbędne do ich wypełnienia.

 

Do wypełnienia części B. formularza E 401 niezbędne są następujące dokumenty:

 1. aktualne odpisy aktów urodzenia dzieci,
 2. aktualny odpis aktu małżeństwa (wyrok rozwodowy),
 3. aktualne poświadczenie zameldowania całej rodziny na terytorium Polski,

 

Do wypełnienia części B. formularza E 405 niezbędne są następujące dokumenty:

 1. aktualne odpisy aktów urodzenia dzieci,
 2. aktualny odpis aktu małżeństwa (wyrok rozwodowy),
 3. aktualne poświadczenie zameldowania całej rodziny na terytorium Polski,
 4. dokument zawierający informację o ubezpieczeniu społecznym (w zakresie emerytalno - rentowym) na terytorium Polski osoby, ubiegającej się o świadczenia rodzinne za granicą, za okres wskazany w formularzu. Jeśli osoba ta na terytorium Polski nie jest zatrudniona, nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej, nie jest właścicielem ani domownikiem gospodarstwa rolnego, nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy oraz nie  przysługuje jej prawo do renty lub emerytury, powinna przedłożyć stosowne oświadczenie.
 5. zaświadczenie organu właściwego, działającego z upoważnienia wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta, odpowiedniego właściwego ośrodka pomocy społecznej, zawierające informację, czy na dzieci, na które wnioskowane są świadczenia rodzinne na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź Szwajcarii, były lub są pobierane świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze,
  • w przypadku pobierania ww. świadczeń niezbędne jest zaświadczenie organu przyznającego świadczenie rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na terytorium Polski, uwzględniające kwoty świadczeń i ewentualnych dodatków, bez względu na to, któremu z rodziców lub opiekunów prawnych były przyznane, jak również kopie decyzji, będących podstawą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,
  • w przypadku niepobierania ww. świadczeń, proszę o stosowne zaświadczenie zawierające informacje, z jakiego powodu świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze nie są pobierane na terytorium Polski.

 

Podmioty uprawnione do przyznania świadczeń rodzinnych:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r.);
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r.);
 4. Pracodawcy zatrudniający:
  • w dniu 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracowników – swoim pracownikom  (za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r.)
  • w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników – swoim pracownikom  (za okres  od 01.09.2005 r. do 31.08.2006 r.) 

 

Do wypełnienia części B. formularza E 411, jak również do udzielenia odpowiedzi na formularz SED F001 niezbędne są następujące dokumenty:

 1. aktualne odpisy aktów urodzenia dzieci,
 2. aktualny odpis aktu małżeństwa (wyrok rozwodowy),
 3. aktualne poświadczenie zameldowania całej rodzinny na terytorium Polski,
 4. dokument zawierający informację o ubezpieczeniu społecznym (w zakresie emerytalno – rentowym) na terytorium Polski osoby przebywającej na terytorium Polski (pod opieką której przebywają dzieci) za okres wskazany w formularzu.Jeśli osoba ta na terytorium Polski nie jest zatrudniona, nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej, nie jest właścicielem ani domownikiem gospodarstwa rolnego, nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy oraz nie  przysługuje jej prawo do renty lub emerytury, powinna przedłożyć stosowne oświadczenie.
 5. zaświadczenie organu właściwego, działającego z upoważnienia wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta, odpowiedniego właściwego ośrodka pomocy społecznej, zawierające informację, czy na dzieci, na które wnioskowane są świadczenia rodzinne na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź Szwajcarii, były lub są pobierane świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze,
 6. w przypadku pobierania ww. świadczeńproszę o zaświadczenie organu przyznającego świadczenie rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na terytorium Polski, uwzględniające kwoty świadczeń i ewentualnych dodatków, bez względu na to, któremu z rodziców lub opiekunów prawnych były przyznane, jak również kopie decyzji, będących podstawą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,
 7. w przypadku niepobierania ww. świadczeń, niezbędne jest stosowne zaświadczenie zawierające informacje, z jakiego powodu świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze nie są pobierane na terytorium Polski.

 

Podmioty uprawnione do przyznania świadczeń rodzinnych:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r.);
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r.);
 4. Pracodawcy zatrudniający:
  • w dniu 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracowników – swoim pracownikom  (za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r.)
  • w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników – swoim pracownikom  (za okres  od 01.09.2005 r. do 31.08.2006 r.)