koronawirus infolinia.

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

Prawo wspólnotowe:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 166/1 z dnia30 kwietnia 2004 r.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 284/1 z dnia 30 października 2009 r.)

 

Rozporządzenia Nr 883/2004  oraz Rozporządzenie Nr 987/2009  zastępują dotychczas obowiązujące Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149
z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. dotyczące wykonywania Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

 

 • Rozporządzenie Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające Rozporządzenie (WE) Nr 883/2004 i Rozporządzenie (WE) Nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. U. UE L 344 Nr 53 z dnia29 grudnia 2010 r.)

 

 • Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla umowy między WE a Szwajcarią) (Dz. U. UE C 106 Nr 11 z dn. 24 kwietnia 2010 r.)

 

 • Decyzja nr F2 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wymiany danych między instytucjami do celów przyznawania świadczeń rodzinnych, (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla umowy między WE a Szwajcarią) (Dz. U. UE C 52/11 z dnia 11 lutego 2016 r.)

 

 • Decyzja nr H3 z dnia 15 października 2009 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE
  a Szwajcarią) (Dz. U. UE C 106/56 z dnia 24 kwietnia 2010 r.)

 

Prawo polskie:

 

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1952 ze zm.)
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywania dzieci
  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092)
 • ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)