Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia

Obsługa organizacyjna Rady:
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
tel. 81 532-38-28 w. 614
 
Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia została powołana Zarządzeniem Nr 23 Wojewody Lubelskiego
z dnia 5 lutego 2016 r.
 
Rada pełni funkcję konsultacyjno-doradczą dla Wojewody Lubelskiego w zakresie spraw ochrony zdrowia.
 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) analizowanie aktualnej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w województwie lubelskim;
2) opracowywanie propozycji działań na rzecz poprawy zdrowia i rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie lubelskim;
3) przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie ochrony zdrowia;
4) podejmowanie przedsięwzięć oraz wspieranie inicjatyw w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej adresowanych do różnych grup społecznych i zawodowych oraz w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego;
5) współpraca z Radą do spraw Zdrowia Publicznego działającą przy ministrze właściwym do spraw zdrowia;
6) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 
W pracach Rady mogą brać udział członkowie fakultatywni, zaproszeni do udziału w pracach przez Przewodniczącego Rady.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.