Społeczna Rada do spraw Przedsiębiorczości

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
 
 
Społeczna Rada do spraw Przedsiębiorczości została powołana zarządzeniem nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2016 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele firm funkcjonujących na terenie Województwa Lubelskiego oraz reprezentanci regionalnych i ogólnopolskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
 
Do zadań Rady należy w szczególności:
- analizowanie bieżącej sytuacji w zakresie przedsiębiorczości w województwie lubelskim;
- opracowywanie propozycji działań na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim;
- przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie przedsiębiorczości;
- podejmowanie przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości adresowanych do różnych grup społecznych i zawodowych na terenie województwa lubelskiego;
- współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania  przedsiębiorczości.
 
W pracach Społecznej Rady do spraw Przedsiębiorczości mogą brać udział członkowie fakultatywni, zaproszeni do udziału przez Przewodniczącego. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.