Stany przeciwpowodziowe

 
ZARZĄDZENIE  NR 238
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
na części województwa lubelskiego

 
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i  administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1464)
zarządzam co następuje:
§ 1
Odwołuje się z dniem 29 czerwca 2020 r. od godziny 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe dla:
- powiatów: kraśnickiego, opolskiego, puławskiego,
- gmin: Annopol, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Wilków, Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec,
- miast: Annopol, Józefów nad Wisłą, Puławy.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.
 
Wojewoda Lubelski
/-/
Lech Sprawka
 
 
ZARZĄDZENIE  NR 239
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
na części województwa lubelskiego

 
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1464)
zarządzam co następuje:
§ 1
Odwołuje się z dniem 29 czerwca 2020 r. od godziny 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu ryckiego dla:
- Gminy Stężyca,
- Miasta Dęblin.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.
 
Wojewoda Lubelski
/-/
Lech Sprawka