Stany przeciwpowodziowe

ZARZĄDZENIE  NR 288
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i  administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464)
zarządzam co następuje:
§1
Mając na uwadze występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych wód
na posterunkach wodowskazowych na rzece Wiśle ogłaszam z dniem 3 września
2021 r. od godz. 11:30 pogotowie przeciwpowodziowe dla:
- powiatów: kraśnickiego, opolskiego, puławskiego,
- gmin: Annopol, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Wilków, Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec,
- miast: Józefów nad Wisłą, Puławy.
§2
Zobowiązuję wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z ww. terenów  oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.
§3
1.      Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada  za niezwłoczne powiadomienie właściwych  starostw i służb o treści zarządzenia.
2.      Zobowiązuję starostów do niezwłocznego powiadomienia właściwych gmin o treści niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE  NR 289
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i  administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464)
zarządzam co następuje:
§1
Mając na uwadze występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych wód
na posterunkach wodowskazowych na rzece Wiśle ogłaszam z dniem 4 września
2021 r. od godz. 11:00 pogotowie przeciwpowodziowe dla:
- Powiatu Ryckiego,
- Gminy Stężyca,
- Miasta Dęblin.
§2
Zobowiązuję wójta, burmistrza, starostę z ww. terenów oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.
§3
1.      Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada
za niezwłoczne powiadomienie właściwego starosty i służb o treści zarządzenia.
2.      Zobowiązuję starostę do niezwłocznego powiadomienia właściwych gmin o treści niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.
 
 
ZARZĄDZENIE NR 292
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
na części województwa lubelskiego.
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się,
co następuje:
§ 1
Odwołuje się z dniem 6 września 2021 r. od godziny 14.30 pogotowie
przeciwpowodziowe dla:
- powiatu: ryckiego,
- gminy: Stężyca,
- miasta: Dęblin.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie –
zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 293
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
na części województwa lubelskiego.
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się,
co następuje:
§ 1
Odwołuje się z dniem 7 września 2021 r. od godziny 11:00 pogotowie
przeciwpowodziowe dla:
- powiatów: kraśnickiego, opolskiego, puławskiego,
- gmin: Annopol, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Wilków, Puławy, Kazimierz Dolny,
Janowiec,
- miast: Józefów nad Wisłą, Puławy.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie –
zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.