Szczepienia

 
Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
Minister Zdrowia informuje, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.) powinny być wykonywane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i odbywać się według poniższych zasad:
 

 1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe dla obywateli RP, z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.
 2. Szczepienie noworodkowe przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych są obowiązkowe dla dzieci urodzonych na terenie RP.
 3. Szczepienia poekspozycyjne, które są wymagane w zapewnieniu zdrowia i życia pacjenta (tężec, wścieklizna) powinny być wykonane niezwłocznie zgodnie z decyzją lekarza.
 4. Szczepienia są dokumentowane w karcie uodpornienia lub w eKarcie Szczepień, Książeczce Szczepień oraz dokumentacji medycznej.
 5. O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych z PSO na 2022 r., w tym o terminach szczepień decyduje każdorazowo lekarz POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.
 6. Osoby poniżej 19 rż. przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

 
Повідомлення про проходження вакцинації дітей, які перейшли кордони Республіки Польщі з Україною у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави
 
Міністр охорони здоров'я повідомляє, що послуги, пов'язані із здійсненням профілактичних щеплень дітей, які проживають на території Республіки Польща у зв'язку зі збройним конфліктом на території України в рамках календаря вакцинації (Програма імунізації – PSO на 2022 р.), повинні бути надані в суб'єктах, які здійснюють лікувальну діяльність у сфері первинної медичної допомоги за такими правилами:
 

 1. Особи, які перебувають на території Республіки Польща протягом періоду менше трьох місяців, можуть добровільно пройти вакцинацію, вказану у Програмі імунізації як обов'язкову для громадян Республіки Польща, з використанням вакцин, що надаються санітарно-епідеміологічними станціями на підставі існуючих правил.
 2. Вакцинація новонароджених проти туберкульозу та гепатиту В, а також подальші щеплення, передбачені Програмою імунізації, є обов'язковими для дітей, які народилися на території Республіки Польща.
 3. Постекспозиційна вакцинація, яка необхідна для забезпечення здоров'я і життя пацієнта (правець, сказ), повинна проводитися негайно, відповідно до рішення лікаря.
 4. Інформацію про вакцинацію вноситься до карти імунізації або в еКарта вакцинації, журналу вакцинації і медичної карти.
 5. Про початок, продовження або доповнення реалізації профілактичної вакцинації в рамках Програми імунізації – PSO на 2022 р., включаючи дати вакцинації, щоразу вирішує лікар первинної медичної допомоги, який здійснює догляд за дитиною, відповідно до розробленого індивідуального календаря щеплень.
 6. Особи молодше 19 років, які проживають на території Республіки Польща більше трьох місяців підлягають обов’язку профілактичної вакцинації відповідно до Програми імунізації.

 
Wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.
 
Доповнення повідомлення від 4 березня 2022 р. щодо проведення профілактичних щеплень дітям, які перетнули кордон Республіки Польща з Україною у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, настановами щодо порядку проведення вакцинації дітей на підставі Програми профілактичних щеплень (Program Szczepień Ochronnych, PSO) на 2022 рік
 
 
Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України
 
Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що посвідчує особу. Таким документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт та тимчасове посвідчення особи іноземця - TZTC.
 
Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. виписуючи направлення, в графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер PESEL») і ввести номер документа, яким користується іноземець, який має право на вакцинацію.
 
Важливо, щоб на кожному етапі процесу вакцинації іноземець користувався одним і тим же документом, що посвідчує особу, яким він користувався під час видачі електронного направлення.
 
Рекомендована вакцина – це вакцина Vaccine Janssen J & J (одноразова вакцина) для людей старше 18 років. У рекомендованих схемах вакцинації можна використовувати й інші препарати, доступні в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.
 
Щодо осіб віком до 18 років, які мають право на вакцинацію (діти та підлітки), слід використовувати мРНК-вакцини. У разі продовження розпочатої схеми вакцинації, повідомляємо, що вона повинна проводитися за правилами, про які МОЗ повідомляє пункти вакцинації, і які діють в даний час в рамках Національної програми вакцинації.
 
Анкета попереднього скринінгу перед вакцинацією проти COVID-19, заповнена людиною, що проходить вакцинацію, доступна українською мовою і буде передана в пункти вакцинації. Крім того, вона буде доступна на веб-сайті https://pacjent.gov.pl/aktualnosci.
 
Анкета на українській мові доступна як для дорослих, так і для дітей.
 
В даний час всі вакцини проти Covid-19, що використовуються в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19, мають порівнянний профіль безпеки, безпечні, ефективні та високоякісні.
 
Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej
 
Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.
 
Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.
 
Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.
 
Rekomendowaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18 roku życia. W rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 
W odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia, kwalifikowanych do szczepienia (dzieci i młodzież), należy stosować szczepionki mRNA. W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, informujemy, że należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS.
 
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień. Ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci.
 
Aktualne formularze zostały opublikowane na stronie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow...
 
Na terenie województwa lubelskiego bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 prowadzone są w mobilnych punktach szczepień (szczepieniobusy) w punktach recepcyjnych. 
Uchodźcy będą mogli przyjąć dwa rodzaje szczepionki:

 • od 18 r.ż. - szczepionka Johnson&Johnson,
 • do 18 r.ż. - szczepionka typu mRNA.