Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Biuro Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie
Zespół Prezydialny
 
 
ul. Spokojna 4, pok. 156
20-914 Lublin
tel. 81 74-24-776
e-mail: wkds [at] lublin.uw.gov.pl
www: http://wkds.lublin.uw.gov.pl
 

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Lublinie pełni rolę regionalnego forum dialogu społecznego, prowadzonego dla godzenia interesów pracowników i pracodawców oraz dla osiągania spokoju społecznego. WKDS w Lublinie pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. Wyrażane opinie i oceny, które nie mają mocy wiążącej, stanowią istotną formę oceny zamierzeń władz regionalnych i polityki prowadzonej przez administrację rządową i samorząd.
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Lublinie stanowi płaszczyznę bezpośredniego, szerokiego komunikowania się na poziomie województwa organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), z partnerami społecznymi reprezentującymi stronę pracodawców oraz pracowników. Prowadzą one dialog w poczuciu wspólnoty celów. Celami tymi jest m.in. uzyskanie aprobaty, bądź uzasadnionej odmowy na przedstawiane propozycje (stanowiska, wnioski i opinie) kierowane do odpowiednich organów. Jakość dialogu wiąże się z poziomem kapitału społecznego.
 
Udział w obradach WKDS w Lublinie pozwala stronom nie tylko na wyrażanie swoich poglądów w wielu kwestiach związanych z życiem regionu, ale sprzyja również osiąganiu porozumienia w trudnych sprawach, co wiąże się z zachowaniem ładu i pokoju społecznego oraz daje możliwość zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
 
Na posiedzenia WKDS w Lublinie i powołanych przy Komisji Zespołów zapraszani są dodatkowi goście – eksperci z danej dziedziny. Dzięki temu, krąg osób korzystających z możliwości, jakie daje dialog społeczny, ciągle poszerza się.
 
Podstawę dialogu społecznego w Polsce stanowi przede wszystkim art. 20 Konstytucji RP mówiący, iż „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
 

W pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie uczestniczą spełniający ustawowe kryteria reprezentatywności przedstawiciele czterech stron:

  1. strona rządowa – reprezentanci wojewody z Wojewodą pełniącym funkcję Przewodniczącego Komisji,
  2. strona pracowników – reprezentanci Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
  3. strona pracodawców – przedstawiciele Business Centre Club Związek Pracodawców, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego,
  4. strona samorządowa – reprezentanci Marszałka Województwa.

 
Obsługę Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie zapewnia Zespół Prezydialny.
 

Przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie działają:

  1. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie ds. Infrastruktury.
  2. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
  3. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie ds. Rynku Pracy i Zatrudnienia.
  5. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie ds. Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Lublinie (WKDS w Lublinie) powołana została Zarządzeniem Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie oraz powołania jej członków. Ramy prawne dla funkcjonowania dialogu społecznego w sposób zinstytucjonalizowany na poziomie regionalnym, a co za tym idzie, szczegółowe zasady i tryb działania WKDS w Lublinie, określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz.U. Nr 17, poz. 157).
 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 11 września 2015 r. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), która przewiduje możliwość utworzenia przez marszałków województw Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w miejsce dotychczasowych WKDS, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Lublinie, w myśl postanowień art. 84 ust. 2 ww. ustawy, działa do dnia powołania pierwszego składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.