Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie
 
20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3
pok. nr 111
tel. 81 532-91-34
fax. 81 532-86-73
e-mail: wzd [at] lublin.uw.gov.pl
 
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ma przede wszystkim  umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe dochodzenie roszczeń za zaistniałe błędy medyczne tj. zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć będące następstwem złej diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego oraz zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Celem działania Komisji jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Przepisy stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.
 
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może złożyć:

 • pacjent,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • spadkobiercy pacjenta – w razie jego śmierci.

 
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala.
 
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego zawiera:

 • dane pacjenta,
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeśli dotyczy,
 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeśli dotyczy,
 • wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed komisją,
 • adres do doręczeń,
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym miało miejsce zdarzenie medyczne (nazwa, adres),
 • uzasadnienie wniosku,
 • wskazanie czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta,
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

 
Do wniosku należy dołączyć:

 • dowody (dokumenty medyczne) uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.,
 • postanowienie o stwierdzeniu spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Należy to zrobić na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie prowadzony przez NBP O/O Lublin nr rachunku 67 1010 1339 0055 0022 3100 0000.
 
Wnioski stron o ustalenie zdarzenia medycznego wraz z załącznikami należy przesyłać lub złożyć osobiście na adres:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin.

Wnioski wraz z załącznikami zawierające dokumentację medyczną należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: ,,Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie. Dokumentacja Medyczna - nie otwierać obiegu wewnętrznym".

Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia wnioskodawcy.
 
Postępowanie przed wojewódzką komisją nie może zostać wszczęte, kiedy w konkretnej sprawie toczy się już inne postępowanie np. na drodze cywilnej lub karnej albo prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne.
 
Każdej z zainteresowanych stron przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Przysługuje też prawo do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji w terminie 30 dni, licząc od dnia pierwszego bezskutecznego upływu terminu o ponowne rozpatrzenie sprawy lub od dnia otrzymania orzeczenia wydanego w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Umorzenie postępowania przed komisją wojewódzką może nastąpić na skutek:

 • wycofania wniosku przez wnioskodawcę do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • śmierci wnioskodawcy,
 • cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania spadkobierców.

 

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta będąca następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozstroju choroby,
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego – zwanego dalej „zdarzeniem medycznym”,

Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi:

 • podmiot składający wniosek – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
 • podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym,
 • ubezpieczyciel – w przypadku gdy nie przedstawił propozycji odszkodowania w przewidzianym terminie.

 
Wniosek i postępowanie
Regulamin
Podstawa prawna