Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw Geodezji i Kartografii

Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw Geodezji i Kartografii została powołana w dniu 21 grudnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 329 Wojewody Lubelskiego w celu realizacji zadań w zakresie orzekania w I instancji w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które naruszyły przepisy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 
W skład Komisji powołanej na okres czterech lat, od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. wchodzą:
1)      Pan Albert Wójcik                                                    - przewodniczący Komisji;
2)      Pan Mariusz Chudzik                                              - członek Komisji;
3)      Pani Maria Kamińska                                              - członek Komisji;
4)      Pan Mariusz Kasprzak                                            - członek Komisji;
5)      Pani Urszula Pałka                                                   - członek Komisji;
6)      Pan Piotr Potocki                                                      - członek Komisji;
7)      Pan Krzysztof Wąchała                                          - członek Komisji;
8)      Pan Dariusz Wojciech Wiater                                 - członek Komisji;
 
Celem postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną jest zbadanie, czy osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wykonuje swoje zadania z należytą starannością, oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
 
Orzekając w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej możliwe jest wymierzenie kary dyscyplinarnej w formie upomnienia, nagany, zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku, a nawet odebrania uprawnień zawodowych w zależności od stopnia szkodliwości czynu i stopnia winy.
 
W przypadku odebrania uprawnień zawodowych osoba ukarana może ubiegać się o ponowne ich odzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.
 
W sprawach dyscyplinarnych II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.
 
Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
 
Wojewodowie w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.
 
Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.
 
Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.
 
Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej – Główny Geodeta Kraju.