Wojewódzka Rada Dialogu Rolniczego

Obsługę administracyjno-biurową Rady i grup roboczych zapewnia:
 
 
Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-74-24-530
e-mail: sir [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Wojewódzka Rada Dialogu Rolniczego została powołana Zarządzeniem nr 63 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2019 r.
 
Przewodniczącym Rady jest Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, wiceprzewodniczącym Rady - Ewa Szałachwiej, Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) identyfikowanie oraz zgłaszanie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących problemów dotyczących wsi i rolnictwa;
2) podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia i rozstrzygnięcia problemów w zakresie rolnictwa na terenie województwa lubelskiego - w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim;
3) przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu możliwych sposobów rozstrzygania sporów oraz rozwiązywania istotnych problemów wsi i rolnictwa;
4) wspieranie procesów stabilizujących rynki rolne;
5) podejmowanie uchwał, wypracowywanie stanowisk i wniosków z posiedzeń Rady oraz ich przekazywanie właściwym organom;
6) monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych dotyczących wsi i rolnictwa na terenie województwa lubelskiego.
 
Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.