Wojewódzka Rada Konsultacyjna do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Lublinie

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 159
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Wojewódzka Rada Konsultacyjna do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych  z Powodów Politycznych w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 317 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej z całego województwa lubelskiego

 
Celem Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych  z Powodów Politycznych w Lublinie jest intergracja środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

 
Do jej zadań należy m. in. opiniowanie wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, pomoc tym osobom w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub wniosków o pomoc pieniężną, podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji.

 
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

 
Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.