Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

 
Obsługa organizacyjna Zespołu:
 
Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 532-91-35 w. 625
e-mail: wzd [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołany został Zarządzeniem nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w celu zintegrowania i koordynacji działań podejmowanych przez podmioty z terenu województwa lubelskiego, zaangażowane w realizację zadań określonych w harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, opracowanego na lata 2022-2026.
 
Przewodniczącą Zespołu jest Pani Teresa Pazura – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • sporządzanie, na podstawie Harmonogramu realizacji Programu Krajowego Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, rocznych  harmonogramów realizacji zadań i sprawozdań z realizacji zadań;
  • monitorowanie skali problemu HIV/AIDS na terenie województwa lubelskiego;
  • podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa lubelskiego;
  • określenie potrzeb w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji celowych przekazywanych corocznie organizacjom pożytku publicznego przez Wojewodę Lubelskiego w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania HIV/AIDS;
  • współpraca i współdziałanie z agendami Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnymi za realizację ww. Programów, tj. z Krajowym Centrum do spraw AIDS.