Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lubomelska 1/3
20-072 Lublin
pok.1015

tel. 81 74-24-214
faks 81 74-24-386
e-mail: wbzk [at] lublin.uw.gov.pl
 
 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany został zarządzeniem Nr 260 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 września 2007 r. w sprawie określenia składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego funkcjonowania (z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 14 ust. 7, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.).

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
  2. przygotowanie propozycji działań i przedstawienie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie reagowania kryzysowego,
  3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
  4. opiniowanie wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego,
  5. opiniowanie wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

 
Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym z mocy prawa jest Wojewoda.
 

Zespół działa na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez przewodniczącego. Posiedzenia Zespołu zwołuje Wojewoda w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych, przewodniczący może zarządzić posiedzenie zespołu w trybie natychmiastowym. Obsługę kancelaryjno–biurową zespołu zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Siedzibą Zespołu jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu wojewody lubelskiego.