Wojewodowie lubelscy w III Rzeczypospolitej Polskiej

     
13.09.1990- 17.03.1992   Jan Wojcieszczuk - (ur. 24.06.1951 r. w Lublinie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskany w 1980 r. W 1981 r. po odbyciu aplikacji został wpisany na listę radców prawnych. W latach 80. członek zespołu doradców prawnych przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 'Solidarność'. Był dyrektorem Wszechnicy związkowej NSZZ 'Solidarność', członkiem Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniej NSZZ Solidarność. Działacz podziemnych "Solidarności". W czasie stanu wojennego internowany od 13 grudnia 1981 r. do 19 września 1982 r. Wojewoda lubelski w latach 1990-1992. W tym okresie również szef Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Lublinie i członek Konwentu Wojewodów przy prezesie Rady Ministrów. Współtwórca i Komendant Główny Straży Granicznej RP (1992 - 1997). Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (październik 1998 - 22 października 2001). Od października 1999 do 22 października 2001 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Były członek Stałego Zespołu Antykryzysowego Rady Ministrów RP.
08.05.1992- 31.12.1993   Adam Cichocki - urodził się w 1956 r. w Namysłowie w rodzinie inteligenckiej. W 1976 r. rozpoczął studia filozoficzne na KUL-u, które ukończył w 1981 r. W okresie studiów był zaangażowany w ruch opozycji demokratycznej. Po uzyskaniu tytułu magistra w 1981 r. podjął pracę w Zarządzie Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Rok później został internowany, a następnie skazany na mocy dekretu o stanie wojennym na 3 lata pozbawienia wolności. Ostatecznie został amnestionowany w lipcu 1983 r. i rozpoczął pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w Lublinie, gdzie pracował do sierpnia 1984 r. Następnie, objął na pięć lat, stanowisko referenta Wydziału Duszpasterstwa w Kurii Biskupiej. Jednocześnie był kierownikiem Diecezjalnego studium Katolickiej Nauki Społecznej. Przed objęciem stanowiska wojewody lubelskiego pracował jako dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy w Lublinie.
28.01.1994- 20.11.1997   Edward Hunek - Urodził się w Dysie koło Lublina. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie i Podyplomowego Studium Samorządu i Administracji Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. W 1994 roku został wojewodą lubelskim. Urząd sprawował nieprzerwanie do 1997 roku, przez okres kadencji parlamentu. Od 1998 roku był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2001 roku został marszałkiem województwa lubelskiego. Funkcję sprawował do wyborów samorządowych w 2002 roku. Od 1972 roku należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członek Prezydium Stowarzyszenia Współpracy „Polska – Wschód” oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Euroregion BUG”. Członek Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Rady Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych. Członek prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego jako przedstawiciel strony samorządowej. Przewodniczący Rady Rejonowej Polskiego Związku Pomocy Społecznej i prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 8 sierpnia 2006 r.
04.01.1998- 18.02.2000   Krzysztof Michalski - urodził się 9 stycznia 1960 r. w Nowym Mieście Lubawskim w rodzinie inteligenckiej. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera transportu. Przez 10 lat związany z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Świdnik" S.A. Przed objęciem stanowiska wojewody pełnił funkcję burmistrza Świdnika.
28.02.2000- 22.10.2001   Waldemar Dudziak - urodził się w Lublinie w 1955 roku. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL.
Przez wiele lat związany z Fabryką Samochodów Ciężarowych Od 1980 r. członek NSZZ "Solidarność". W 1992 r. wybrany został przez Walne Zebranie Delegatów Regionu do Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". W latach 1992-1995 pełnił funkcję sekretarza i skarbnika Zarządu Regionu. W latach 1995-1998 r. sekretarz Zarządu Regionu, a od 1998 do czasu objęcia stanowiska wojewody pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu.
22.10.2001- 07.12.2005   Andrzej Kurowski - urodził się 20 sierpnia 1950 r. w Lublinie w rodzinie inteligenckiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresach od 1975 r.. do 1987 r. oraz od 1989 r. do 1990 r. pracował w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 1991-1993 zatrudniony był jako zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa Handlowego "Carexim" w Lublinie oraz jako dyrektor Przedsiębiorstwa Zagranicznego "Inter TPHF" w Jeziorzanach w woj. lubelskim. Następnie został zatrudniony we Wschodnim Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie, gdzie w maju 1997 r. objął stanowisko wiceprezesa Zarządu WBC S.A.
07.12.2005- 05.11.2007   Wojciech Żukowski - urodził się 7 października 1964 roku w Wyszkowie. Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od 1990 roku pracuje na stanowiskach w administracji państwowej i oświatowej (1998 wicekurator oświaty w Zamościu; 1999 - 2001 dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie; 2001- 2002 - lubelski kurator oświaty; 2002 przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski). Wojciech Żukowski jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Wydziału Zamiejscowego KUL w Tomaszowie Lubelskim. Został odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem "LUMEN MUNDI" ("Światłość Świata") arcybiskupa Józefa Życińskiego i Złotą Odznaką Akcji Katolickiej.
29.11.2007- 26.10.2011   Genowefa Tokarska - urodziła się w 1949 roku. Mieszka w Biszczy w powiecie biłgorajskim. Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Studia inżynierskie ukończyła na Akademii Rolniczej w Lublinie. Absolwentka Studium Pedagogicznego IKN w Lublinie oraz Studium Ekonomiki Rolnictwa SGH w Warszawie. Odbyła także szereg szkoleń uzupełniających m.in. z zakresu polityki przekształceń własnościowych, nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej oraz wyceny nieruchomości i zarządzania projektami. W latach 1972-1978 pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Różańcu. Następnie w latach 1978-1990 była zatrudniona w bankach spółdzielczych w Biłgoraju i Księżpolu, w tym od 1983 r. na stanowisku dyrektora Banku Spółdzielczego w Księżpolu. Od 1990 r. do 29 listopada 2007 r., kiedy została powołana na stanowisko wojewody lubelskiego, pełniła funkcję wójta gminy Biszcza. W okresie pracy Genowefy Tokarskiej na stanowisku wójta, gmina Biszcza zajmowała wysokie pozycje w rankingach dla najlepszych gmin „Rzeczpospolitej”.
12.12.2011- 12.03.2014   Prof. Jolanta Szołno-Koguc urodziła się w 1964 r. w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związana jest z Wydziałem Ekonomicznym UMCS, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Finansów Publicznych. Od 2003 r. jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Prof. Jolanta Szołno-Koguc jest ekspertem i wykładowcą z zakresu finansów publicznych. W 2006 r. jako doradca ministra finansów koordynowała prace Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Systemu Finansów Publicznych. W latach 2006-2009 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2009 r. została powołana na stanowisko przewodniczącej Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W 2011 r. pełniła również funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Lublin ds. finansowych oraz członka Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Prof. Jolanta Szołno-Koguc brała udział w licznych projektach wdrożeniowych oraz badawczych. Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych. W 2006 r. została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi. Jolanta Szołno-Koguc jest mężatką. Ma jedno dziecko.
12.03.2014 - 11.11.2015   Wojciech Wilk urodził się 12 sierpnia 1972 roku w Kraśniku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Od 1999 roku pracował w Urzędzie Miasta Kraśnik na stanowisku zastępcy kierownika i kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami. W latach 2002-2005 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Kraśnika.
Wojciech Wilk został wybrany na posła Sejmu V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej w 2005 roku. Dwa lata później ponownie uzyskał mandat poselski. W Sejmie VI kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PO, a także wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Był również członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz Komisji Skarbu Państwa.
W styczniu 2012 roku został doradcą Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, a następnie dyrektorem jego kancelarii.
Wojciech Wilk jest żonaty. Ma dwoje dzieci.
09.12.2015 - 11.11.2019  

Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 r w Kole. Od 15 roku życia jest lublinianinem. W 1996 r. ukończył II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.
W latach 1996-2001 odbył studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, zakończone egzaminem magisterskim na podstawie pracy nt. "Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszczenia w Polsce".
 W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. "Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP". Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, nadany przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, otrzymał 23  czerwca 2015 r. Jest autorem blisko 60 artykułów i haseł encyklopedycznych oraz leksykograficznych. Współpracował z kancelariami adwokackimi i radców prawnych. Dodatkowo zatrudniany był na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz w organizacjach pozarządowych. 9 grudnia 2015 r. Przemysław Czarnek objął urząd Wojewody Lubelskiego. Zarządzeniem ministra rozwoju z dnia 21 marca 2016 r. wojewoda został członkiem Zespołu do opracowania projektu „Konstytucji Biznesu”.