Informacja o rozszerzeniu od 31 października 2019 r. zakresu danych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pozyskiwanych z ZUS w ramach usług Z1 i Z1P CSIZS Emp@tia

28.10.2019

Od 31 października 2019 r., w ramach funkcjonujących usług Z1 i Z1P CSIZS Empatia,
tj. usług pozyskiwania z ZUS przez organy właściwe i wojewodów, drogą elektroniczną, danych o składce na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej poprzez ZUS, niezbędnej do ustalenia dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko za okres wcześniejszy niż 2019/2021 i świadczeń z pomocy społecznej możliwe już będzie pozyskiwanie informacji o wysokości pełnej składki zdrowotnej (9%) dla następujących, dotychczas nie obsługiwanych drogą elektroniczną w ramach ww. usług Emp@tii, tytułów/kodów ubezpieczeniowych:

 

-           emeryci i renciści, w tym osoby otrzymujące rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tj. tzw. „Mama 4+” (kod tytułu ubezpieczenia 25 00, 25 01),

-           osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (kod tytułu ubezpieczenia 26 00, 26 01),

-           osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (kod tytułu ubezpieczenia 09 40, 09 41).

 

Istotne jest jednak, że zgodnie z informacją z ZUS:

 

-rozszerzona ww. usługa nie będzie zwracała danych dla osób mających przyznane emerytury przed 1999 r. lub osób, którym zostały przyznane renty rodzinne po tych świadczeniobiorcach lub emerytury górnicze itp., a ich dane nie zostały przeniesione do KSI (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),

 

-w niektórych innych przypadkach (np. gdy przy danej osobie, w okresie objętym zapytaniem, jest w ZUS więcej niż jeden kod ubezpieczenia), ZUS także nie będzie mógł zwrócić danych.

 

Wówczas organ pytający otrzyma, w ramach ww. rozszerzonej usługi odpowiedź ze statusem „-2” wraz z opisem „W tym przypadku informacja o wysokości składki zdrowotnej nie może być zwrócona. Należy wystąpić do ZUS z wnioskiem OK-WUD”

 

Oznaczać to będzie, że w takim przypadku pozyskiwanie przez gminne organy właściwe lub wojewodów danych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczących danej osoby będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez pozyskanie ww. danych z ZUS na wniosek OK-WUD, który jest do pobrania ze strony: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/wni...

 

Ponadto, dane o ubezpieczeniu przekazywane w ramach usługi Z1 i Z1P zostaną rozszerzone o następujące pola:

 

a.       Nazwa płatnika (dana opcjonalna)

b.      Imię płatnika (dana opcjonalna)

c.       Nazwisko płatnika (dana opcjonalna)

d.      Rodzaj ubezpieczenia (dana opcjonalna)

 

Informujemy również, że w wyniku ustaleń z ZUS, wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom i potrzebom, od 31 października 2019 r. rozszerzony zostanie okres przechowywania danych w replice ZUS z 18 do 24 miesięcy. Oznacza to, że:

1) dla danych z okresu ostatnich 24 miesięcy czas oczekiwania na odpowiedź to minimum 5 minut (po 5 minutach od zapytania SD (System Dziedzinowy) daje użytkownikowi możliwość pobrania odpowiedzi) 

2) dla danych z okresu ponad 24 miesięcy czas oczekiwania to minimum 48 godzin
(po 48 godzinach od zapytania SD daje użytkownikowi możliwość pobrania odpowiedzi)

W związku z powyższym przypominamy o konieczności aktualizacji systemów dziedzinowych do 31 października 2019 r. Aktualizację należy przeprowadzić we wszystkich obszarach.

 

Uwaga!!!W przypadku braku aktualizacji systemu dziedzinowego, usługa ZUS nie będzie działać prawidłowo.

 

W załączeniu tabela z aktualnymi wersjami systemów dziedzinowych.