Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

17.03.2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020. Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
 
Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 
Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 
Termin rozpatrzenia wniosków Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.