Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” - 2021

07.05.2021

W dniu 4 maja 2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne", który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.
 
Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.
 
Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu) – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r. – w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu) ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Ministra) ‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.