Informacje pomocne przy opracowywaniu wniosków w sprawie realizacji w 2013 r. zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

18.05.2015

1. Każdy projekt powinien obejmować jedno zadanie i musi zostać zgłoszony na odrębnym formularzu. Niedopuszczalne jest umieszczenie na jednym formularzu kilku różnych projektów nawet wówczas, gdy realizowane są one w ramach jednej dziedziny (przykładowo - innymi projektami są zakup podręczników, zakup wyposażenia świetlicy integracyjnej, dofinansowanie udziału uczniów w „zielonych szkołach” - powinny one zostać złożone na trzech odrębnych formularzach). Należy jednak mieć na uwadze, aby sztucznie nie mnożyć liczby projektów (np. należy złożyć jeden wniosek na prowadzenie świetlicy integracyjnej, a nie kilka odrębnych wniosków na opłaty eksploatacyjne, zatrudnienie opiekuna świetlicy, zakup gier edukacyjnych na potrzeby świetlicy itp.).

2.  „Uczestnik” (część A, pkt 1 wzoru wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Informacji) Programu to podmiot posiadający osobowość prawną i ponoszący odpowiedzialność prawną za realizację zadania. „Wykonawca” (część A, pkt 2 wzoru wniosku) to podmiot bezpośrednio realizujący zadanie. Rozróżnienie to powstało w celu właściwego opisu sytuacji, w której zadania Programu realizują (wykonują) podmioty posiadające samodzielność organizacyjną, lecz nie posiadające osobowości prawnej. Takim przypadkiem „Wykonawcy” będą np. szkoły, świetlice środowiskowe, gminne ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, oddziały terenowe organizacji pozarządowych itp., których organem prowadzącym/nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego, centralne zarządy ogólnopolskich organizacji itp. Same jednostki samorządu terytorialnego oraz posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe będą natomiast klasyfikowane jako „Uczestnik”. Należy jednak zauważyć, że często - posiadający osobowość prawną „Uczestnik” - bezpośrednio i samodzielnie realizuje zadanie. „Uczestnik” jest więc jednocześnie „Wykonawcą”. W takim przypadku, w części A, pkt 2 wzoru wniosku - Wnioskodawca powinien umieścić frazę „jak wyżej” odnoszącą się do danych umieszczonych w polach przeznaczonych dla „Uczestnika” (część A, pkt 1 wzoru wniosku).

3. W przypadku podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych do wniosku musi zostać załączony oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z rejestru, wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy oraz umocowanie osób go reprezentujących.

4. Projekty powinny obejmować realizację zadań wynikających z Programu.

5. Przy tworzeniu wniosków należy pamiętać o konsultacjach z przedstawicielami społeczności romskich i o kontynuacji tej współpracy w trakcie realizacji zadania.

6. Należy pamiętać, że do kategorii partnerzy należą także media lokalne. Współpraca z nimi może być pomocna przy propagowaniu i monitorowaniu działań podjętych w ramach Programu. Do tej kategorii należeć również będą inne podmioty biorące udział w realizacji zadania (organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i naukowe, związki wyznaniowe itp.).

7. Przy wypełnianiu wniosku, szczególną uwagę należy zwrócić na pełne i wyczerpujące opisanie zadania, zarówno pod względem rachunkowym - przy kalkulacji kosztów (tam gdzie jest to możliwe należy podać je z podziałem na miesięczne wydatki) jak i merytorycznym.

8. W przypadku zadań, które wymagają finansowania ze środków Programu zatrudnienia osób bardzo istotne jest opisanie stanowiska pracy (proponowanego zakresu obowiązków, wymiaru czasu pracy, podstawy zatrudnienia – umowy o pracę, o dzieło, zlecenie) oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (wykaz poprzednich miejsc pracy) tych osób.

9. W przypadku zadań remontowych lub inwestycyjnych (zakup lub budowa lokali mieszkalnych) obok podstawowych informacji dotyczących liczby lokali mieszkalnych i zakresu proponowanych działań konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę informacji na temat liczby rodzin/osób proponowanych do objęcia wsparciem, a także syntetycznej informacji na temat sytuacji mieszkaniowej oraz materialnej (o ile to możliwe - istotna byłaby informacja o wysokości dochodu na członka rodziny) poszczególnych rodzin/osób uzasadniających konieczność udzielenia wsparcia tym osobom. We wniosku powinna się znaleźć również informacja nt. ewentualnego zadłużenia lokali mieszkalnych lub zaległości czynszowych. W celu przekazania ww. informacji należy wypełnić załącznik do wniosku w sprawie realizacji zadań Programu - zestawienie mieszkań/lokali przeznaczonych do remontu w ramach Programu (wzór stanowi załącznik nr 2 do Informacji). Ponadto, do formularza wniosku powinna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna dotycząca zarówno mieszkań/budynków wskazanych do objęcia wsparciem, jak i prezentująca efekty działań remontowych/budowlanych prowadzonych w latach ubiegłych.

10. Należy pamiętać, że zadania z zakresu poprawy sytuacji mieszkaniowej powinny dotyczyć jedynie rodzin i osób mieszkających w bardzo trudnych warunkach, których poprawa jest działaniem niezbędnym i nie cierpiącym zwłoki. Ponadto, osoby takie powinny gwarantować, że efekty działań poprawiających sytuację mieszkaniową będą trwałe (w przypadku najemców - Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę problem zagrożenia nakazami eksmisji).  Ze środków Programu nie będą finansowane remonty i zakupy, których celem jest jedynie podniesienie standardu, a nie rozwiązanie istotnych, żywotnych problemów.

11. Przy wnioskach inwestycyjnych wymagany jest 10 % udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł.

12. W przypadku podmiotów - organów prowadzących szkoły, do których uczęszczają uczniowie romscy - konieczne jest ścisłe wypełnienie obowiązku umieszczenia w formularzu informacji o pozyskiwanej zwiększonej subwencji oświatowej dla szkół organizujących dodatkowe zadania edukacyjne dla uczniów romskich. Niezbędne jest poinformowanie o kwocie tej subwencji oraz o sposobie jej wydatkowania, ewentualnie poinformowanie o przyczynach niepozyskiwania subwencji. Przez dodatkowe zadania edukacyjne dla uczniów romskich należy rozumieć m.in.:

  1. zatrudnianie asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających edukację romską,
  2. prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz rewalidacyjnych (kompensacyjnych, korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, psychoterapeutycznych, logopedycznych oraz innych zajęć wspomagających rozwój dziecka, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów),
  3. organizację zajęć rozwijających oraz służących podtrzymywaniu tożsamości etnicznej uczniów romskich (np. języka romskiego, muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych i innych),
  4. organizowanie i finansowanie udziału uczniów romskich w zajęciach integracyjnych i socjalizacyjnych (np. wyjścia do kin, teatrów, muzeów, udział w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, turnusach rehabilitacyjnych i inne),
  5. zatrudnienie instruktorów i opiekunów organizujących zajęcia dodatkowe dla uczniów romskich oraz prowadzących romskie zespoły folklorystyczne.

Finansowanie ww. dodatkowych zadań ze środków Programu jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im placówki wykażą i uzasadnią, że pozyskiwana zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej jest niewystarczająca.

13. Szczegółowy opis projektu powinien zawierać informację o ewentualnym zamiarze ubiegania się wnioskodawcy o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 - 2013, ze szczególnym uwzględnieniem planów wnioskodawcy dotyczących ubiegania się o środki z tzw. „komponentu romskiego”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Sugerowane jest, aby te działania, które w swoim zakresie mieszczą się w celach określonych przez komponent romski PO KL, a dotychczas finansowane były ze środków Programu - stały się podstawą wniosków przygotowywanych w ramach procedury „komponentu romskiego” PO KL.