Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

15.05.2015

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.]).

 

Inicjowanie nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz tryb odznaczania jubilatów:

 

Z inicjatywą o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie występują do Wojewody organy samorządowe (urzędy stanu cywilnego).

 

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przygotowywany w urzędzie stanu cywilnego, powinien być sporządzony zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, w formacie A-5 na kartce o takich samych rozmiarach. Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, należy wypełnić komputerowo lub maszynowo, nie odręcznie.

 

Z wnioskiem o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie małżeńskie można wystąpić nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku wnioski można przedstawiać począwszy od dnia  1 listopada roku poprzedzającego. Medal Jubilatom nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Urzędy stanu cywilnego, które zainicjowały wystąpienie do Wojewody Lubelskiego o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie powinny w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym osobom (§ 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, [Dz.U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.]).

 

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 33 ust. 2a ww. ustawy), a także inna osoba upoważniona przez Prezydenta RP, (art. 33 ust. 3 ww. ustawy).

 

 

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

tel: 81 74 24 142 (p.247).

e-mail mlinkowska [at] lublin.uw.gov.pl