Nadanie obywatelstwa polskiego

15.05.2015

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 927).

Informacje ogólne:
Zgodnie z art. 18 ustawy o obywatelstwie polskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie.

I.Wymagane dokumenty:

 • 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Wniosek należy wypełnić czytelnie w języku polskim, szczegółowo uzasadnić. Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 12-13 wniosku.
 • 2. Aktualną fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 m-cy, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • 3. Aktualny odpis skrócony aktu urodzenia cudzoziemca wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • 4. Aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa cudzoziemca wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • 5. Potwierdzoną notarialnie kopię decyzji o zezwoleniu na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • 6. Potwierdzoną notarialnie kopię karty pobytu,
 • 7. Potwierdzoną notarialnie kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (paszport, dokument podróży).
 • 8. Potwierdzoną notarialnie kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży, dowód osobisty).
 • 9. Dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca.
 • 10. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, prowadzoną działalność polityczną i społeczną.
 • 11. Dokumenty i informacje potwierdzające posiadanie przez rodziców cudzoziemca i dalszych wstępnych obywatelstwa polskiego (jeżeli posiadali obywatelstwo polskie).
 • 12. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa.
 • 13. Dokumenty potwierdzające ubieganie się w przeszłości o nabycie obywatelstwa polskiego.
 • 14. Wszelkie inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku np. tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego np. ukończone kursy nauki języka polskiego, świadectwo ukończenia szkoły w RP (jeżeli takie dokumenty wnioskodawca posiada).

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo przedkłada:

 • aktualny odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
 • poświadczoną notarialnie kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego cudzoziemca (np. paszportu),
 • poświadczoną notarialnie kopię decyzji zezwalającej na pobyt małoletniego cudzoziemca w Polsce,
 • poświadczoną notarialnie kopię aktualnej karty pobytu małoletniego cudzoziemca,
 • fotografię małoletniego cudzoziemca według opisu z pkt. 2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców. Oświadczenie przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium RP z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub konsul – od osoby zamieszkałej za granicą lub zamieszkałej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający złożenie oświadczenia,
 • oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę – jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający złożenie oświadczenia.

Uwaga:
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim wnioski, oświadczenia i dokumenty wymagane w sprawach uregulowanych w ustawie, sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

II. Miejsce złożenia wniosku
Osobiście:
Wniosek składa się na formularzu urzędowo określonym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, p. 241, tel. (81) 74-24-436 oraz w Delegaturach LUW, tj.:
• Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeskiej 41 – tel. (83) 34-49-258,
• Delegatura w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1 – tel. (82) 56-27-644,
• Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 – tel. (84) 67-76-538.
Korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialnie) na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin oraz
• Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeskiej 41 – tel. (83) 34-49-258,
• Delegatura w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1 – tel. (82) 56-27-644,
• Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 – tel. (84) 67-76-538.

III. Sposób załatwienia sprawy:
Przygotowanie opinii Wojewody Lubelskiego.

IV. Tryb odwoławczy:
Nie podlega procedurze odwoławczej.

V. Opłaty:
Bez opłat.

VI Termin załatwienia sprawy:
Przygotowanie opinii w terminie do jednego miesiąca.

VII. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, tel. (81) 74-24-436.
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeskiej 41 – tel. (83) 34-49-258,
Delegatura w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1 – tel. (82) 56-27- 644,
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 – tel. (84) 67-76-538.