Ogólne informacje na temat "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

18.05.2015

Wieloletni „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. Jest to program rządowy  realizowany na obszarze całego kraju w latach 2004-2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych.
Zadania objęte „Programem” finansowane są z rezerwy celowej budżetu państwa Pomoc dla społeczności romskiej, której dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Zadania "Programu" mogą być finansowane ze środków pochodzących z części 43 budżetu państawa, której dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Ponadto zadania edukacyjne „Programu” współfinansowane są z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cele „Programu”
Zasadniczym celem „Programu” jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Zadaniem „Programu” jest doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim.

 

W realizacji „Programu” uczestniczą poza instytucjami rządowymi:

 •  przedstawiciele społeczności romskiej;
 •  jednostki samorządu terytorialnego (podstawowymi jednostkami, na których opiera sie „Program” są gminy);
 • organizacje pozarządowe, którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

Dziedziny „Programu” :

 •  Edukacja,
 •  Przeciwdziałanie bezrobociu,
 •  Zdrowie,
 •  Sytuacja bytowa,
 •  Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przestępstwom popełniane na tle etnicznym,
 •  Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej,
 •  Wiedza o społeczności romskiej,
 •  Romowie a społeczeństwo obywatelskie.