Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

15.05.2015

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 925).

 

I. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego na formularzu urzędowo określonym. Wniosek należy wypełnić czytelnie w języku polskim. Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 12 wniosku.
2. Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego, tj. odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa.
3. Potwierdzona notarialnie kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości.
4. Inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny polski paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa wnioskodawcy, polskie dokumenty rodziców wnioskodawcy, informacje o zameldowaniu w danej miejscowości, akt zmiany imienia, nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego, dokument potwierdzający zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

II. Miejsce złożenia wniosku
Wniosek składa się na formularzu urzędowym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, p. 241, tel. (81) 74-24-436 oraz w Delegaturach LUW, tj.
- Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeskiej 41 – tel. (83) 34-49-258,
- Delegatura w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1 – tel. (82) 56-27- 644,
- Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 – tel. (84) 67-76-538.

 

III. Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.

 

IV. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

V. Opłaty
Za wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego opłata skarbowa wynosi 58 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14,
Nr konta 95 12 40 20 92 93 29 92 000 62 00000 – opłata skarbowa za potwierdzenie posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego.

 

VI.Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, jeżeli może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę.
Nie później niż w ciągu miesiąca – dla sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Nie później niż wciągu dwóch miesięcy – w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, tel. (81) 74-24-436.
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeskiej 41 – tel. (83) 34-49-258,
Delegatura w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1 – tel. (82) 56-27- 644,
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 – tel. (84) 67-76-538.