Powiadomienia

18.05.2015

Nabywanie osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne.

Kościelne jednostki organizacyjne rodzajowo i indywidualnie wymienione w ustawach kościelnych mogą nabywać osobowość prawną na podstawie tych ustaw (z wyłączeniem ustawy katolickiej). Osobowość prawną wspomniane jednostki organizacyjne uzyskują  z chwilą powiadomienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewody o ich utworzeniu przez władzę kościelną.

Powiadomienie powinno zawierać:

a.      nazwę kościelnej osoby prawnej;

b.      jej siedzibę;

c.      określenie granic terenu jej działania – w odniesieniu do osób o zasięgu

                terytorialnym.

Odpis powiadomienia z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru jest dowodem uzyskania osobowości prawnej.

W odniesieniu do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w omawianej kwestii zastosowanie ma art. 4 ust. 2 Konkordatu. Zgodnie z tym przepisem Rzeczpospolita Polska uznaje osobowość prawną wszystkich instytucji kościelnych terytorialnych i personalnych, które taką osobowość uzyskały na podstawie przepisów prawa kanonicznego. Stosowne powiadomienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewody następuje na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych posiadających swoje ustawy kościelne. Pomocniczo stosowany jest   w  praktyce Wydziału dokument opracowany przez Kościelna i Rządową Komisję Konkordatową, pn. Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. 2 Konkordatu”.

 

Tryb powiadamiania o zmianach dotyczących osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgodnie z ustawami kościelnymi władza kościelna powiadamia niezwłocznie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewodę  o  zmianach dotyczących nazwy  i siedziby kościelnych osób prawnych, rodzajowo w tych ustawach wymienionych, o zmianie jej granic, połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej. Przez władzę kościelną rozumie się organ kościoła lub innego związku wyznaniowego, uprawniony do jego reprezentowania. Przez właściwą władzę kościelną rozumie się organ właściwej kościelnej osoby prawnej.

 

Tryb powiadamiania o powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu osoby prawnej.

Zgodnie z ustawami kościelnymi, jeżeli ratyfikowane umowy nie stanowią inaczej, władza kościelna powiadamia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewodę  o powołaniu i odwołaniu osób sprawujących funkcje organu osób prawnych, rodzajowo  w tych ustawach wymienionych. Powiadomienie obejmuje: imię i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania danej osoby.

 

Sprawa:  Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną Kościoła Katolickiego.

Przedmiot sprawy:  Wydanie potwierdzenia odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną Kościoła Katolickiego.

Podstawa prawna:  Art. 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany  w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 51 poz. 318), który stanowi, że Rzeczpospolita Polska uznaje osobowość prawną wszystkich instytucji kościelnych terytorialnych i personalnych, które uzyskały taką osobowość na podstawie przepisów prawa kanonicznego. O fakcie uzyskania osobowości prawnej przez instytucję kościelną kompetentna władza kościelna powiadamia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji lub Wojewodę.

Wymagane dokumenty:

1.  „Powiadomienie  o  uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną” (plik do pobrania na dole strony)

      Do powiadomienia należy dołączyć:

1) dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę  prawną.

 Dekret – mający konstytutywne znaczenie dla osobowości prawnej – powinien zawierać wszystkie konieczne elementy, z powołaniem się na stosowny przepis Kodeksu Prawa Kanonicznego lub Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich i być podpisany przez biskupa diecezjalnego i kanclerza Kurii (notariusz) lub wyższego przełożonego zakonnego  i sekretarza Kurii zakonnej oraz opatrzony pieczęcią;

2)  podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej (plik do pobrania na dole strony)                                      

Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną jest dowodem posiadania przez nią osobowości prawnej w prawie państwowym.

Potwierdzenie takie wydaje się jednorazowo.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Przesłanie dokumentów listem poleconym na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Lublinie (ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin) lub złożenie w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 (parter).

Kontakt:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

tel. 0 81 74 24 142

pok. 247