Terminy składania wniosków w sprawie realizacji zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

18.05.2015

Termin składania wniosków w sprawie realizacji w 2013 r. zadań Programu określony został w  „Informacji na temat mechanizmu przedkładania wniosków, procedury wyboru zadań do realizacji oraz przekazywania środków na realizację zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013 r.” (do pobrania na dole strony)

Wnioskodawcy do dnia 30 czerwca składają do Wojewody wnioski, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 (do pobrania na dole strony) do ww. Informacji. Do wniosku o dotację na remont mieszkania należy dołączyć zestawienie budynków/lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu, stanowiące załącznik nr 2 (do pobrania na dole strony) do ww. Informacji.

Wnioski składać można:

  • osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Biuro Podawcze, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pokój nr 250
  • przesyłać pocztą na adres:  Biuro Podawcze, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. W przypadku wysłania wniosku pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.