Uznanie za obywatela polskiego

15.05.2015

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku (Dz. U. z 2012 r., poz. 916).

I. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego na druku urzędowo określonym. Wniosek należy wypełnić czytelnie w języku polskim, szczegółowo uzasadnić. Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 7.
 • Aktualną fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 m-cy, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Aktualny odpis skrócony aktu urodzenia cudzoziemca wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa cudzoziemca wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Potwierdzoną notarialnie kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (paszport, dokument podróży).
 • Potwierdzoną notarialnie kopię decyzji zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
 • Potwierdzoną notarialnie kopię aktualnej karty pobytu – osiedlenie się lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu Unii Europejskiej,
 • Potwierdzoną notarialnie kopię pierwszej decyzji o zezwoleniu na pobyt w Polsce, pierwszej karty pobytu,
 • Potwierdzoną kopię dowodu osobistego małżonka cudzoziemca posiadającego obywatelstwa polskie.
 • Zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu na pobyt stały w danej miejscowości,
 • Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 • Dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce, np. zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego (certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), potwierdzone urzędowo świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 • Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego z wyłączeniem cudzoziemca o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5 jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem o którym mowa w art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa.
 • Dokumenty potwierdzające ubieganie się w przeszłości o nabycie obywatelstwa polskiego.
 • Informacja wnioskodawcy o nieprzerwanym pobycie na terytorium RP od dnia uzyskania zezwolenia na osiedlenie się / zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE / prawa stałego pobytu, o dacie przyjazdu cudzoziemca do Polski, datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. paszport ze stemplami).
 • Wszelkie inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 219 zł.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo przedkłada:

 • aktualny odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
 • poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego cudzoziemca (np. paszportu),
 • poświadczoną urzędowo kopię decyzji zezwalającej na pobyt małoletniego cudzoziemca i kopię aktualnej karty pobytu,
 • fotografię małoletnie cudzoziemca według opisu z pkt. 2.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie małoletniego cudzoziemca za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców. Oświadczenie przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub konsul – od osoby zamieszkałej za granicą lub zamieszkałej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający złożenie oświadczenia,
 • oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę – jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający złożenie oświadczenia.

Uwaga:
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim wnioski, oświadczenia i dokumenty wymagane w sprawach uregulowanych w ustawie, sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

II. Miejsce złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, p. 241, tel. (81) 74-24-436 oraz w Delegaturach LUW, tj.
- Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeskiej 41 – tel. (83) 34-49-258,
- Delegatura w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1 – tel. (82) 56-27-644,
- Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 – tel. (84) 67-76-538.
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody.
Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.

III. Sposób załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna.

IV. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. Opłaty
Decyzja o uznaniu za obywatela polskiego podlega opłacie skarbowej w kwocie 219 zł 00 gr.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14,
Nr konta 95 12 40 20 92 93 29 92 000 62 00000 – opłata skarbowa za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego.

VI. Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VII. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, tel. (81) 74-24-436.
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeskiej 41 – tel. (83) 34-49-258,
Delegatura w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1 – tel. (82) 56-27-644,
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 – tel. (84) 67-76-538.