Wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych

18.05.2015

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przygotowuje projekty zaświadczeń  o osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych.

Wojewoda wydaje wyżej wymienione zaświadczenia na wniosek właściwej władzy kościelnej (organu kościoła lub innego związku wyznaniowego lub jego osoby prawnej) lub osoby, która ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, jak również jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.

 

Zgodnie z art. 1. ust. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin Nr: 95124020929329920006200000.

 

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  w terminie siedmiu dni.

 

Sprawa:  Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne.

Przedmiot sprawy:  Wydanie zaświadczenia posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne.

Podstawa prawna:  od art. 217 do art. 220  Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:  Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej  przez kościelne jednostki organizacyjne 

Wniosek powinien zawierać:

-  nazwę osoby prawnej,

-  jej siedzibę i adres,

-  nazwę organu uprawnionego do reprezentowania osoby prawnej, imię i nazwisko,

-  dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Przesłanie dokumentów listem poleconym na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Lublinie (ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin) lub złożenie w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 (parter).

Tryb odwoławczy:  Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Kontakt:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

pok. 247  tel. 0 81 74 24 142