Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportu

15.05.2015

 

Informacje podstawowe

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

• Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają, z ważnymi dowodami osobistymi, rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni (opiekunowie prawni muszą mieć ze sobą zaświadczenie o ustanowieniu opieki prawnej), albo jeden z rodziców  lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna prawnego – zgoda musi być poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy (konsul lub pracownik wydziału/oddziału paszportowego w Polsce) lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille/legalizacja dokumentu i załączenie tłumaczenia przysięgłego).

Zgoda rodzica może być również złożona na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: "wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku ..." oraz

- imię (imiona), nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany), a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę;

- imię (imiona), nazwisko,numer PESEL (o ile został nadany), a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia dziecka, którego dotyczy wniosek.

• Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską (osoby niepełnoletnie) składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny ustanowiony przez sąd (w przypadku opiekuna prawnego musi być zgoda sądu rodzinnego na wydanie paszportu).

W przypadku zgonu jednego z rodziców należy okazać akt zgonu.

W przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego należy okazać aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego.

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście.

Wyjątki: za osoby niepełnoletnie oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie paszport odbiera jeden z rodziców lub opiekunów prawnych (przy odbiorze paszportu proszę posiadać ważny dowód osobisty i poprzednio posiadany ważny paszport).
 

Informujemy, że „mTożsamość” stanowiąca dokument elektroniczny nie jest „cyfrowym dowodem osobistym”. Jest to jedynie odwzorowanie danych z dowodu osobistego, które przez aplikację „mObywatel” mogą być prezentowane na ekranie telefonu komórkowego użytkownika. Dokumentem tożsamości nie jest zatem aplikacja na smartfona. W sytuacjach o charakterze szczegółowym, względem których przepisy prawa literalnie stanowią o konieczności ustalenia tożsamości osoby fizycznej na podstawie dowodu osobistego lub paszportu „mTożsamość” nie może zastąpić nieelektronicznego dowodu osobistego (plastikowego).

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU:

 

DZIECI DO LAT 5

• obecność dziecka nie jest konieczna,
• wniosek składają rodzice lub jeden z rodziców z dołączoną zgodą drugiego rodzica potwierdzoną przez urzędnika organu paszportowego, konsula lub notariusza, w przypadku braku zgody jednego z rodziców należy dołączyć zgodę sądu na wydanie paszportu (prawomocne postanowienie)
• rodzice składają wniosek za okazaniem swoich ważnych dowodów osobistych lub aktualnego zupełnego odpisu aktu urodzenia (w przypadku nieustalonego ojcostwa dziecka) lub ważny dowód osobisty dziecka jeżeli ubiegają się o paszport dla dziecka po raz pierwszy,
• jedno aktualne zdjęcie,
• poprzednio posiadany przez dziecko ważny paszport,
• opłata za wydanie paszportu  30 zł,
• paszport ważny jest 5 lat.

 

                           
DZIECI W WIEKU 5-12 LAT

• obecność dziecka jest konieczna,
• dokumenty takie same jak powyżej,
• opłata za wydanie paszportu 30  zł,
• paszport ważny jest 5 lat.

 

MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ POWYŻEJ 12 LAT DO 18 ROKU ŻYCIA  

• obecność dziecka jest konieczna,
• dokumenty takie same jak powyżej,
• paszport ważny jest 10 lat,
• opłata za wydanie paszportu – 70 zł

 

MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ POWYŻEJ 18 LAT ORAZ STUDENCI

• wniosek składa się osobiście,
• posiadany, ważny paszport,
• jedno zdjęcie,
• posiadany ważny paszport, a w przypadku braku ważnego paszportu dowód osobisty,
• legitymacja szkolna lub studencka, co stanowi podstawę do zastosowania ulgi w opłacie za wydanie paszportu – opłata 70 zł.,
• w przypadku braku legitymacji szkolnej lub studenckiej – opłata 140 zł.,
• paszport ważny jest 10 lat.

 

EMERYCI, RENCIŚCI ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• wniosek składa się osobiście,
• posiadany, ważny paszport,
• jedno zdjęcie,
• posiadany, ważny paszport, a w przypadku braku ważnego paszportu ważny dowód osobisty,
• legitymacja emeryta lub rencisty, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, co stanowi podstawę do zastosowania ulgi w opłacie za wydanie paszportu – opłata 70 zł.,
• w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do zastosowania ulgi w opłacie -  opłata 140 zł.
• paszport ważny jest 10 lat

 

OSOBY W WIEKU POWYŻEJ 70 LAT

• wniosek składa się osobiście,
• posiadany, ważny paszport,
• ważny dowód osobisty, w przypadku braku ważnego paszportu,
• jedno zdjęcie
• bez opłaty paszportowej,
• paszport ważny jest 10 lat.

 

POZOSTAŁE OSOBY

• wniosek składa się osobiście,
• posiadany ważny paszport,
• ważny dowód osobisty, w przypadku braku ważnego paszportu,
• jedno zdjęcie,
• opłata paszportowa w wysokości 140 zł.,
• paszport ważny jest 10 lat.

 

Powyższe opłaty są opłatami podstawowymi.
Przepisy  ustawy o dokumentach paszportowych przewidują również stosowanie odliczeń od podstawowej opłaty paszportowej, zwolnień z opłaty paszportowej oraz podwyższenia opłaty paszportowej.

 

ZWOLNIENIA Z OPŁATY PASZPORTOWEJ:

• osoby, które ukończyły 70 lat,
• osoby, które wyjeżdżają w celu długotrwałego leczenia lub w celu poddania się operacji i przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

    Od dnia 1 stycznia 2015 roku członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny wnoszą opłatę paszportową w następującej wysokości:

1. dzieci do 12 roku życia -  15 zł.,
2. młodzież od 12 do 25 roku życia – 35 zł.,
3. dorośli – 70 zł.

Przy składaniu wniosku należy okazać ważną Kartę Dużej Rodziny każdej osoby wnioskującej o wydanie dokumentu paszportowego.