Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportu

15.05.2015

 

Informacje podstawowe
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

• Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni, albo jeden z rodziców  lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna prawnego – zgoda musi być poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy (konsul lub pracownik wydziału/oddziału paszportowego w Polsce) lub notariusza;

• Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską (osoby niepełnoletnie) składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny ustanowiony przez sąd (w przypadku opiekuna prawnego musi być zgoda sądu rodzinnego na wydanie paszportu).
Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście.

Wyjątki: za osoby niepełnoletnie oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie paszport odbiera jeden z rodziców lub opiekunów prawnych (przy odbiorze paszportu proszę posiadać dowód osobisty i poprzednio posiadany ważny paszport).
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU:

 

DZIECI DO LAT 5

• obecność dziecka nie jest konieczna,
• wniosek składają rodzice lub jeden z rodziców z dołączoną zgodą drugiego rodzica potwierdzoną przez urzędnika organu paszportowego, konsula lub notariusza, w przypadku braku zgody jednego z rodziców należy dołączyć zgoda sądu na wydanie paszportu (prawomocne postanowienie)
• rodzice składają wniosek za okazaniem swoich dowodów osobistych i skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia (w przypadku nieustalonego ojcostwa dziecka) lub dowód osobisty dziecka jeżeli ubiegają się o paszport dla dziecka po raz pierwszy,
• jeżeli dziecko posiada ważny paszport nie jest wymagany akt urodzenia dziecka,
• jedno zdjęcie,
• poprzednio posiadany przez dziecko ważny paszport,
• opłata za wydanie paszportu  30 zł,
• paszport ważny jest 5 lat.

 

DZIECI W WIEKU 5-7 LAT
• obecność dziecka jest konieczna,
• dokumenty takie same jak przy składaniu wniosku dla dziecka do lat 5,
• opłata za wydanie paszportu 30 zł,
• paszport ważny jest 5 lat.

                           
UCZNIOWIE W WIEKU 7-13 LAT

• obecność dziecka jest konieczna,
• dokumenty takie same jak powyżej,
• opłata za wydanie paszportu 30  zł,
• paszport ważny jest 5 lat.

 

MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ POWYŻEJ 13 LAT DO 18 ROKU ŻYCIA  

• obecność dziecka jest konieczna,
• dokumenty takie same jak powyżej,
• paszport ważny jest 10 lat,
• opłata za wydanie paszportu – 70 zł

 

MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ POWYŻEJ 18 LAT ORAZ STUDENCI
• wniosek składa się osobiście,
• posiadany, ważny paszport,
• jedno zdjęcie,
• posiadany ważny paszport, a w przypadku braku ważnego paszportu dowód osobisty,
• legitymacja szkolna lub studencka, co stanowi podstawę do zastosowania ulgi w opłacie za wydanie paszportu – opłata 70 zł.,
• w przypadku braku legitymacji szkolnej lub studenckiej – opłata 140 zł.,
• paszport ważny jest 10 lat.

 

EMERYCI, RENCIŚCI ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• wniosek składa się osobiście,
• posiadany, ważny paszport,
• jedno zdjęcie,
• posiadany, ważny paszport, q w przypadku braku ważnego paszportu dowód osobisty,
• legitymacja emeryta lub rencisty, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, co stanowi podstawę do zastosowania ulgi w opłacie za wydanie paszportu – opłata 70 zł.,
• w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do zastosowania ulgi w opłacie -  opłata 140 zł.
• paszport ważny jest 10 lat

 

OSOBY W WIEKU POWYŻEJ 70 LAT
• wniosek składa się osobiście,
• posiadany, ważny paszport,
• dowód osobisty, w przypadku braku ważnego paszportu,
• jedno zdjęcie
• bez opłaty paszportowej,
• paszport ważny jest 10 lat.

 

POZOSTAŁE OSOBY
• wniosek składa się osobiście,
• posiadany ważny paszport,
• dowód osobisty, w przypadku braku ważnego paszportu,
• jedno zdjęcie,
• opłata paszportowa w wysokości 140 zł.,
• paszport ważny jest 10 lat.

Powyższe opłaty są opłatami podstawowymi.
Przepisy  ustawy o dokumentach paszportowych przewidują również stosowanie odliczeń od podstawowej opłaty paszportowej, zwolnień z opłaty paszportowej oraz podwyższenia opłaty paszportowej.

 

ZWOLNIENIA Z OPŁATY PASZPORTOWEJ:
• osoby, które ukończyły 70 lat,
• osoby, które wyjeżdżają w celu długotrwałego leczenia lub w celu poddania się operacji i przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

 

ODLICZENIA OD PODSTAWOWEJ OPŁATY PASZPORTOWEJ:
• zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
• zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogący utrudnić ustalenie tożsamości,
• braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

 

PODWYŻSZONA OPŁATA PASZPORTOWA:
• w przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu opłatę paszportową podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty podstawowej, (np. jeżeli dla osoby ubiegającej się o paszport opłata podstawowa wynosi 140 zł. – to w sytuacji utraty ważnego paszportu opłata wynosi 420 zł.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY
    Od dnia 1 stycznia 2015 roku członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny wnoszą opłatę paszportową w następującej wysokości:
1. dzieci do 13 roku życia -  15 zł.,
2. młodzież od 13 do 25 roku życia – 35 zł.,
3. dorośli – 70 zł.