Zadania wojewody związane z wyznaniami religijnymi

18.05.2015

-  wydawanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne,

-  wydawanie potwierdzeń odbioru powiadomień o uzyskaniu osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne oraz o zmianach dotyczących osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.