Zmiany zakresów rzeczowych oraz kosztorysów zadań realizowanych w 2013 roku w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

18.05.2015

W 2013 r. tylko Minister Administracji i Cyfryzacji może dokonać korekty decyzji dotyczącej podziału środków przeznaczonych na realizację zadań „Programu” (tj. zmiany nazwy Uczestnika lub Wykonawcy „Programu”, tytułu zadania lub kwoty dotacji). Dokonuje tego na podstawie uzasadnionego wniosku Uczestnika „Programu”, przekazanego za pośrednictwem Wojewody (Dyrektora WSOiC LUW w Lublinie) i przez niego zaopiniowanego.

 

Zgodę na dokonanie zmiany kosztorysów zadań, w tym przesunięć kwot między pozycjami kosztorysu oraz zmiany zakresów zadań, które nie wymagają zmiany decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczącej podziału środków przeznaczonych na realizację zadań „Programu”, na podstawie uzasadnionego wniosku Uczestnika „Programu”, wyraża Wojewoda (Dyrektor WSOiC LUW w Lublinie) oraz przekazuje do wiadomości MAiC.

 

Wniosek o zgodę na dokonanie ww. zmian w zadaniach realizowanych w ramach „Programu”, obejmujący uzasadnienie i proponowaną korektę kosztorysu zadania lub nowe brzmienie wniosku w sprawie realizacji zadań „Programu” należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie przed wydatkowaniem środków dotacji lub podejmowaniem zobowiązań w tej sprawie.

 

ZALECANE są każdorazowo konsultacje z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, tel. 817424533.