Wydział Środowiska i Rolnictwa

 

Dyrektor Wydziału

Barbara Wróbel

tel. 81 74-24-530
faks 81 74-24-528
e-mail: 

bwrobel [at] lublin.uw.gov.pl

wlewczuk [at] lublin.uw.gov.pl ( )

 

    

 

 

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-530
faks 81 74-24-528
e-mail: sir [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 140

 

 

Do zadań Wydziału należy m. in. koordynacja prac komisji szacujących straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, potwierdzenie wystąpienia szkód na protokołach komisji.

 

Ponadto w Wydziale prowadzone są sprawy wynikających z realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydział zajmuje się wdrażaniem decyzji rządowych w zakresie produkcji rolniczej i modernizacji rolnictwa. Prowadzi współpracę w zakresie rozwiązywania problemów rolnictwa i wsi z organami samorządowymi, ARiMR, ANR, ARR, Lubelską Izbą Rolniczą, związkami zawodowymi i branżowymi rolników, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w otoczeniu rolnictwa.

 

Wydział współpracuje i monitoruje pracę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w zakresie wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad organami administracji zespolonej.

 

Do zadań Wydziału należy także weryfikowanie strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze publicznej jednostek samorządu terytorialnego, organizowanie pracy Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa" w zakresie kwalifikowania planowanych zadań jednostek samorządu terytorialnego do wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją; sporządzanie wniosków do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze publicznej; oraz nadzór nad wykorzystaniem tych dotacji.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział ds. rolnictwa i rozwoju wsi
  kierownik:  Sebastian Wysok   tel. 81-74-24-542
 • oddział ds. środowiska i gospodarki wodnej
  kierownik:  Mariusz Zabłotni   tel. 81-74-24-385
 • Posterunek Terenowy Państwowej Straży Rybackiej w Białej Podlaskiej
  komendant:  Jarosław Kozakiewicz   tel. 601-969-121
 • Posterunek Terenowy Państwowej Straży Rybackiej w Chełmie
  komendant:  Leszek Prus   tel. 601-969-181
 • Posterunek Terenowy Państwowej Straży Rybackiej w Zamościu
  komendant:  Jarosław Orchowski   tel. 668-897-086
 • Państwowa Straż Łowiecka w Lublinie PSŁ
  komendant:  Jarosław Kieraga   tel. 81 307 96 50 / 605 111 234
 • Państwowa Straż Rybacka w Lublinie
  p.o. komendanta wojewódzkiego:  Marcin Montusiewicz   tel. 605-406-006, 81-307-9640