Wydział Finansów i Certyfikacji

Dyrektor Wydziału
Beata Niemczyk
tel. 81 74-24-383
faks 81 74-24-290
e-mail: bniemczyk [at] lublin.uw.gov.pl

 

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Anna Stańko-Kołudzka
tel. 81 74-24-284
faks 81 74-24-290
e-mail: 
astanko [at] lublin.uw.gov.pl
 

 

 

           

 

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-284
faks 81 74-24-290
e-mail: sekfin [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 269

 

 

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Certyfikacji należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. budżet;
 2. finanse publiczne;
 3. instytucje finansowe;
 4. rozwój regionalny – w zakresie:
 • Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013;
 • Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Lubelskim;

 

Do zadań Wydziału Finansów i Certyfikacji należy w szczególności: opracowywanie projektu budżetu Wojewody w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym, wnioskowanie o środki z rezerw budżetu państwa, prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz spraw związanych z należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa.

 

Wydział realizuje zadania związane z okresowym analizowaniem budżetu Wojewody i sprawozdawczością oraz wykonuje kontrolę realizacji budżetu Wojewody.

 

Do zakresu zadań realizowanych przez Wydział należy także załatwianie spraw związanych z:

-  wydawaniem decyzji orzekających o zwrocie dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

-  wydawaniem decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności z tytułu należności Skarbu Państwa,

-  umorzeniem, odroczeniem lub rozkładaniem na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

-  wyrażeniem zgody na niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

 

Wydział realizuje także zadania związane z obsługą finansowo- księgową Funduszu Pracy, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Ponadto Wydział wykonuje zadania z zakresu desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zadania wynikające z pełnienia przez Wojewodę roli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz zadania związane z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział budżetowy
  kierownik:  Marta Wasilewska   tel. 81-74-24-306
 • oddział rachunkowości
  kierownik:  Iwona Woś   tel. 81 74-24-320
 • oddział sprawozdawczości i analiz
  kierownik:  Marcin Dzięsław   tel. 81-74-24-577