Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

Dyrektor Wydziału

Artur Jaśkowski

tel. 81 74-24-375
faks 81 74-24-406
e-mail: 
ajaskowski [at] lublin.uw.gov.pl

 

  

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału 

Małgorzata Molas-Jesionek   

tel. 81 74-24-375  

faks 81 74-24-406   

e-mail: molas.jesionek [at] lublin.uw.gov.pl

   

                                                                                               
 

 

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-375
faks 81 74-24-406
e-mail: wgnr [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 208

 

 

Wydział prowadzi postępowania odszkodowawcze za nieruchomości zajęte pod drogi krajowe i wojewódzkie. Rozpatruje odwołania od decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, stwierdza nieważność decyzji wywłaszczeniowych, rozpatruje wnioski opotwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Reprezentuje Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami. Prowadzi postępowania dotyczących uwłaszczania jednostek samorządu terytorialnego nieruchomościami Skarbu Państwa.
Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w zakresie gospodarowania mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w zakresie postępowań upadłościowych w których Skarb Państwa występuje w charakterze wierzyciela.

 

Współpracuje i monitoruje pracę Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad organami administracji zespolonej.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami
  kierownik:  Lucjan Osiecki   tel. 81-74-24-286
 • oddział ds. rekompensat
  kierownik:  Roman Jasielski   tel. 81-74-24-170
 • oddział ds. odszkodowań
  kierownik:  Piotr Marek   tel. 81-74-24-149
 • oddział gospodarki nieruchomościami w delegaturze w Białej Podlaskiej
  kierownik:  Wiesław Krasoczko   tel. 83-34-49-243
 • oddział gospodarki nieruchomościami w delegaturze w Chełmie
  kierownik:  Barbara Kolenda   tel. 82-56-27-627
 • oddział gospodarki nieruchomościami w delegaturze w Zamościu
  kierownik:  Aleksander Kalisz   tel. 84-67-76-527