Wydział Infrastruktury

Dyrektor Wydziału
Aneta Ciesielczuk
tel. 81 74-24-232, 81 74-24-393
faks 81 74-24-797
e-mail:  aciesielczuk [at] lublin.uw.gov.pl

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Andrzej Gumieniczek
tel. 81 74-24-232, 81 74-24-393
faks 81 74-24-797
e-mail:  agumieniczek [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-400 Lublin
tel. 81 74-24-232, 81-74-24-393
faks 81 74-24-797
e-mail: wi [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 219

 

 

Do głównych zadań Wydziału Infrastruktury należy m.in. orzekanie w pierwszej i w drugiej instancji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Wydział dokonuje oceny uchwał w sprawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z prawem, przygotowuje decyzje lokalizacyjne na terenach zamkniętych oraz decyzje lokalizacyjne na podstawie specustaw.

 

Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw dot. rejestrowania przedsiębiorców prowadzących ośrodki techniki jazdy i ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz ewidencji instruktorów techniki jazdy.

 

Ponadto Wydział Infrastruktury prowadzi obsługę komisji ds. kwalifikacji instruktorów nauki jazdy oraz komisji ds. przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

Wydział Infrastruktury prowadzi sprawy związane z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz nadzoruje realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ustawie budżetowej i pochodzących z rezerw celowych.

 

Do zadań Wydziału należy także prowadzenie spraw dotyczących udzielania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział budownictwa
  kierownik:  Anna Ozimek   tel. 81-74-24-448
 • oddział orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej
  kierownik:  Magdalena Fiszka-Borzyszkowska   tel. 81-74-24-275
 • oddział nadzoru urbanistycznego
  kierownik:  Teodozja Giza   tel. 81-74-24-368
 • oddział ds. gospodarki i transportu
  kierownik:  Anna Mitaszko   tel. 81-74-24-442
 • oddział ds. nadzoru nad inwestycjami
  kierownik:  Magdalena Nieradko   tel. 81-74-24-364