koronawirus infolinia.

Wydział Polityki Społecznej

 

  

Dyrektor Wydziału
Albin Mazurek
tel. 81 74-24-552,
faks 81 74-24-470
e-mail: am [at] lublin.uw.gov.pl

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Mariusz Kidaj
tel. 81 74-24-466,
faks 81 74-24-470
e-mail: 
mkidaj [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

  

 

 

Zastępca dyrektora Wydziału
Wojciech Zbiegień
tel. 81 74-24-552
faks 81 74-24-470
e-mail: wzbiegien [at] lublin.uw.gov.pl

         

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-552
faks 81 74-24-470
e-mail: wps [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 15

 

 

Wydział Polityki Społecznej prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oświaty i wychowania, rynku pracy.

 

Wydział realizuje zadania związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wydaje decyzje w sprawach realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Do zadań Wydziału należy także nadzór nad Przewodniczącym Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Wydział Polityki Społecznej wydaje i cofa zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

 

Wydział wykonuje także zadania organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym świadczeń z tytułu bezrobocia, pełni nadzór nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

 

Przedmiotem prac Wydziału jest również opracowywanie projektu budżetu Wojewody w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie okresowych sprawozdań, informacji i analiz z realizacji budżetu.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział ds. pomocy środowiskowej
  kierownik:  Renata Rojek   tel. 81-74-24-405
 • oddział ds. pomocy instytucjonalnej
  kierownik:  Małgorzata Frant-Błażucka   tel. 81-74-24-270
 • oddział rynku pracy
  kierownik:  Marzena Dulbas   tel. 81-74-24-779
 • oddział planowania i analiz
  kierownik:  Małgorzata Zabłotna-Kowalik   tel. 81-74-24-456
 • oddział do spraw rodziny
  kierownik:  Aldona Kmieć-Fonrobert   tel. 81-74-24-216
 • oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  kierownik:  Anna Grzelak   tel. 81-307-9664

 

 • oddział ds. polityki społecznej w Delegaturze w Białej Podlaskiej

p.o. kierownika: Marta Mikołajuk tel. 83-34-49-207

 • oddział ds. polityki społecznej w Delegaturze w Chełmie

p.o. kierownika: Beata Dendera tel. 82-56-27-593

 • oddział ds. polityki społecznej w Delegaturze w Zamościu

p.o. kierownika: Maria Gontarz tel. 84-67-76-522