Wydział Zdrowia

 

Dyrektor Wydziału
Agnieszka Kowalska-Głowiak

tel. 81 532-38-11,
faks 81 532-86-73

e-mail: akg [at] lublin.uw.gov.pl

        

Zastępca dyrektora Wydziału
Teresa Pazura

tel. 81 532-38-11,
faks 81 532-86-73

e-mail: tpazura [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Zastępca dyrektora Wydziału
Sylwia Chyl

tel. 81 532-38-11,
faks 81 532-86-73

e-mail: sylwia [at] lublin.uw.gov.pl

        

 

 

 

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3
tel. 81 532-38-11
fax. 81 532-86-73
e-mail: wzd [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 430

 

 

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

 

 • oddział rejestru i kontroli (ZD-I)

kierownik:  Genowefa Szewczyk   tel. 81 532-91-41 w.617

 

Do kompetencji oddziału należy:

 1. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa;
 2. przeprowadzanie kontroli:
 • podmiotów leczniczych
 • podmiotów wykonujących transport sanitarny
 • jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
 • podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się o wydanie albo posiadającym licencję detektywa;
 • prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydanych orzeczeń osobom ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 1. wykonywanie zadań związanych z kontrolą prowadzoną przez konsultantów wojewódzkich oraz naczelnego lekarza uzdrowiska;
 2. sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych przepisami;
 3. wyznaczanie psychologów pełniących funkcję podmiotów odwoławczych w zakresie badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 

 • oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych (ZD-II)

kierownik:  Michał Grudzień   tel. 81 53-23-839 w.622

 

Do kompetencji oddziału należy:

 1. planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa;
 2. wykonywanie zadań z zakresu organizacji specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 3. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

 • oddział zdrowia publicznego (ZD-III)

kierownik:  Beata Murat   tel. 81 53-23-835 w.621

 

Do kompetencji oddziału należy:

 1. wykonywanie zadań wojewody określonych w przepisach o zdrowiu publicznym, w tym:
 • sporządzanie informacji zbiorczych wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadaniach z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 • wydawanie dla jednostek samorządu terytorialnego opinii, dotyczącej zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia,
 1.  wykonywanie zadań wojewody w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych, w tym:
 • sporządzanie, opiniowanie i aktualizacja regionalnych map potrzeb zdrowotnych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie opiniowania celowości przeprowadzania inwestycji w sektorze zdrowia,
 • przygotowywanie projektów priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej,
 • obsługa Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego;
 1. współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony zdrowia
 2. Realizacja zadań wojewody w zakresie statystyki publicznej i programu badań statystycznych, a także współpracą i monitorowaniem pracy Wojewódzkiego Inspektoratu  Farmaceutycznego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w zakresie  wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad administracją zespoloną.