Wyjaśnienia, opinie i interpretacje

Stanowisko dot. kwalifikacji osób kierujących jednostakmi organizacyjnymi pomocy społecznej

06.04.2017

Zasady wykonania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wzór wniosku o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa

06.02.2017

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie konieczności dokonywania zwrotu dotacji niewykorzystanej po zakończeniu poszczególnych kwartałów

03.12.2015

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu rozliczania dotacji przyznawanej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w tym środków na koszty obsługi zadania

03.12.2015

Wytyczne MAiC z 30 czerwca 2014 r. (dot. zasiłków do 20 tys. zł)

30.04.2015

 Zasady uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zasiłki celowe w kwotach do 20
tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce
w maju i czerwcu 2014 r. przekazane pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: DUSKŻ-III.865.18.2014

Stanowisko MPiPS w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

30.04.2015

Strony