Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - sesja XXXIII

31.03.2015

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonego w dniach 1 – 31 marca 2015 r.
Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 26) Wojewoda Lubelski udostępnia zatwierdzone:

  1. listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
  2. listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
  3. listę wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia,

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1 – 31.03.2015 r. (sesja XXXIII), na obszarze województwa lubelskiego.
Lekarze zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego proszeni są do dnia 8 kwietnia 2015 r. o kontakt telefoniczny pod nr 81 532 38 31, celem uzgodnienia terminu przedstawienia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” oraz odbioru skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
Zgodnie z § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia dokumenty do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda wydaje lekarzowi zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym po przedstawieniu przez lekarza dokumentu ‘Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
Osoby, które zostały zakwalifikowane do odbywania szkolenia w trybie rezydentury, a odbywają już szkolenie w tej samej dziedzinie w innym trybie, proszone są o przekazanie do Wydziału Zdrowia, najpóźniej na 3 dni przed odebraniem skierowania, informacji o przerwach w dotychczasowym szkoleniu. Można skorzystać ze wzoru znajdującego się na dole strony.
*Pouczenie
Zgodnie z art.16c ust. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011, Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) – „Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne  o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej tego organu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego.”
 
Dodatkowe przyznawanie miejsc szkoleniowych po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w dniach 1-31 marca 2015 r.
Uwaga: Dodatkowe miejsca w trybie rezydenckim przyznaje Minister Zdrowia (bez dodatkowego wniosku).
W trybach pozarezydenckich - lekarze, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym i nie zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybach pozarezydenckich, mogą w ciągu 14 dni od dnia publikacji zatwierdzonych list zwrócić się do Wojewody Lubelskiego o dodatkowe przyznanie miejsca szkoleniowego w ramach posiadanych wolnych miejsc. Zasady dodatkowego przyznawania miejsc szkoleniowych znajdują się TUTAJ.