Zespół Audytu Wewnętrznego

 

Audytor Wewnętrzny,
Kierownik Zespołu

Joanna Staśczak

tel. 81 74-24-307
e-mail: jstasczak [at] lublin.uw.gov.pl


 

     

 

 

Zespół Audytu Wewnętrznego wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

Zespół w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje roczny plan audytu wewnętrznego.

 

Przeprowadza audyt wewnętrzny:

  • na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • poza planem w uzasadnionych przypadkach,
  • na polecenie Prezesa Rady Ministrów,
  • zlecony przez Ministra Finansów,
  • w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 o finansach publicznych, zleconego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Zespół Audytu Wewnętrznego wykonuje czynności doradcze na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy.

Zespół monitoruje realizację zaleceń i przeprowadza czynności sprawdzające.

Zespół sporządza sprawozdanie z wykonywania planu audytu za rok poprzedni i przedstawia kierownikowi jednostki oraz sporządza informację dla Ministra Finansów o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

 

W skład Zespołu wchodzą audytorzy wewnętrzni oraz stanowisko pomocnicze. W znakowaniu spraw Zespół używa symbolu "Aud."