Zespół do spraw Zapewnienia Dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa lubelskiego

Obsługę administracyjno-organizacyjną w zakresie realizacji zadań Zespołu zapewnia Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-74-24-571
e-mail: sekbou [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Zespół do spraw Zapewnienia Dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa lubelskiego został powolany Zarządzeniem Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lutego 2021 r.
 
 

Do głównych zadań Zespołu należy:

  1. Przeprowadzanie szczegółowej analizy pod kątem spełniania przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej;
  2. Identyfikowanie działań, których wdrożenie jest niezbędne dla zwiększania przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie poziomu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
  3. Przygotowanie – w terminie do 30 czerwca danego roku – zbiorczego raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa lubelskiego, na podstawie danych z raportów sporządzonych i przekazanych przez podmioty publiczne niebędące organami, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), celem jego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.